Her er medlemmene i DKNVS Akademi

Antall medlemmer i klassene

Medlemmene er fordelt på to klasser; naturvitenskapelig klasse og humanistisk klasse.

DKNVS Akademi har 872 medlemmer per 1. januar 2024. 

Humanistisk klasse har 365 medlemmer

Naturvitenskapelig klasse har 507 medlemmer.

Det ble valgt inn 33 nye medlemmer for 2024.

Aldersfordeling

Andelen medlemmer over og under 70 år har holdt seg relativ stabil på 50/50 de siste årene. Fra 2024 ser vi imidlertid en liten økning i antall medlemmer over 70 år, noe som skyldes en «sesongvariasjon» – en større gruppe medlemmer har faktisk blitt 70 år i løpet av 2023. Årets (2024) rekruttering av nye, yngre medlemmer trakk derfor ikke alderssnittet ned, slik det normalt gjør.

I humanistisk klasse er det en overvekt av medlemmer over 70 år; 204 er over 70 år og 161 er under 70 år. For naturvitenskapelig klasse er det motsatt; her er 264 medlemmer under 70 år, mens 243 er over 70 år.

Akademiets eldste medlem er født i 1922, mens den yngste er født i 1988.

Kjønnsfordeling

Akademiet har flest mannlige medlemmer, og kvinneandelen øker bare forsiktig. Medregnet nye medlemmer fra 1. januar 2024, er kvinneandelen 22,82 % samlet for de to klassene, en stigning på 0,5 prosentpoeng fra 2023.

I humanistisk klasse er omtrent 1/3 av medlemmene kvinner, og andelen kvinner har steget med ett prosentpoeng de siste årene. Den denne trenden er brutt for 2024, hvor tallet er på nivå med 2023, med 29 %.

 

I  2022 var kvinneandelen tallet 28%, i 2021 var den 27 % mens det i 2020 var 26 % kvinner i humanistisk klasse. 

Naturvitenskapelig klasse med sine over 500 medlemmer har knappe 18 % kvinnelige medlemmer. Fra 2024 er det en økning på 0,1 %  prosentpoeng fra 2023. I 2022 var andelen 16 %, det samme som i 2021. I 2020 var kvinneandelen på 14 % i naturvitenskapelig klasse.