Medlemstall i DKNVS Akademi

 

Reglement I – Medlemstall

Hjemmel B. Statuttenes § 3: Antall medlemmer i hver enkelt medlemskategori skal være begrenset etter bestemmelser i eget reglement.

A. Ordinære medlemmer

Antallet medlemsplasser for ordinære medlemmer under 70 år er oppad begrenset til 435. Selskabets styre avgjør i samråd med klassestyrene hvor mange plasser som årlig skal frigis for hver klasse.

Ordinært medlem som har fylt 70 år har samme status og rettigheter som tidligere.

B. Assosierte medlemmer

Antallet medlemsplasser for assosierte medlemmer er oppad begrenset til 30, inkludert både personlige og institusjonelle assosierte medlemmer.

C. Utfyllende regler for assosiert medlemskap

  1. Som assosiert medlem kan innbys enkeltpersoner, eller institusjoner/bedrifter representert ved enkeltperson oppnevnt av institusjonen/bedriften.
  2. Assosiert medlemskap oppnås i henhold til vedtektene etter invitasjon. Aktuelle kandidater kan også selv fremme sin interesse for medlemskap.
  3. I henhold til statuttene skal assosierte medlemmer ha vitenskapelig interesse og bidra til å fremme Selskabets formål. Om mulighetene for å oppfylle disse forutsetninger endres vesentlig, skal fortsatt assosiert medlemskap vurderes.
  4.  

 

Reglement vedtatt i styremøte i DKNVS 22. mars 2021. Framlagt til medlemsmøte uten innsigelser 29. november 2021.