Valgordning i DKNVS Akademi

 

Reglement II – Valgordning

Hjemmel B. Statuttenes § 7: Nærmere regler om valgperioder, adgang til gjenvalg og regler for framgangsmåten ved voteringen fastsettes ved eget reglement.

A. Preses, viseprese

1 Valgperioder

Valgperiode for preses og visepreses er 3 år med adgang til gjenvalg for én periode, men med adgang til senere å bli valgt på nytt. Funksjonstiden starter 1. januar.

2 Nominasjon

Valg av preses og visepreses forberedes ved nominasjon i høstsemesteret. Valgbare er ordinære medlemmer. Nominasjonen foregår skriftlig og anonymt. Forslag sendes Generalsekretæren senest fire uker før valgmøtet. Alle ordinære medlemmer har adgang til å fremme forslag. På forhånd avklarer Generalsekretæren om innehaveren av vedkommende tillitsverv er villig til å motta gjenvalg. Preses og visepreses bør fortrinnsvis være bosatt i Trondheimsregionen.

3 Valgmøte

Valget avvikles på et fellesmøte i høstsemesteret. Med innkallingen til valgmøtet skal Styret kunngjøre resultatet av nominasjonen. Valgene avvikles skriftlig. Valg av preses og visepreses avvikles ved to separate valg slik at preses velges først. For å bli valgt må vedkommende ha fått minst halvparten av stemmene. I annet fall skal det holdes omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Om det ikke lykkes å få valget av preses avgjort, skal valg av både preses og visepreses utsettes til neste valgmøte. Etter at preses er valgt, velges visepreses blant de nominerte kandidater fra den andre klassen etter de samme regler som for valg av preses.

4 Midlertidige ordninger

Om det ikke lykkes å gjennomføre valg av preses og visepreses innen utløpet av valgperioden, skal innehaveren av det aktuelle verv fungere inntil valget er avviklet. Om preses fratrer før valgperioden er utløpt, skal visepreses fungere som preses for resten av valgperioden. Klasselederen for den klassen som preses tilhørte trer da inn som visepreses, mens klassens nestleder rykker opp som leder i klassen og blir medlem av Selskabets styre. Om visepreses fratrer før valgperioden er utløpt, skal klasselederen for samme klasse som visepreses tre inn som visepreses for resten av valgperioden, mens klassens nestleder rykker opp som leder i klassen og blir medlem av Selskabets styre.

B. Klassestyret

1 Valgperioder

Valgperiode for klasseleder, nestleder og klassesekretær med ett varamedlem er 3 år med adgang til gjenvalg for én periode, dog med adgang til senere å bli valgt på nytt. Funksjonstiden starter 1. januar.

2 Nominasjon

Valg av klasseleder, nestleder og klassesekretær med ett varamedlem forberedes ved nominasjon i høstsemesteret. Valgbare er ordinære medlemmer fra vedkommende klasse, fortrinnsvis bosatt i Trondheimsregionen. Nominasjon foregår skriftlig. Forslag sendes Generalsekretæren senest fire uker før valgmøtet. Alle ordinære medlemmer av klassen har adgang til å fremme forslag. På forhånd skal det gjøres kjent om innehaveren av vedkommende tillitsverv er villig til å motta gjenvalg.

3 Valgmøte

Valgmøte holdes klassedelt på et fellesmøte i høstsemesteret. Valget avvikles skriftlig, og slik at klasseleder, nestleder og klassesekretær velges i nevnte rekkefølge. I tillegg velges et varamedlem. Om ingen har fått minst halvparten av stemmene, holdes skriftlig omvalg mellom de to som har fått flest stemmer, jfr. pkt. A.3.

4 Midlertidige ordninger
Om det ikke lykkes å gjennomføre valg i løpet av valgperioden, skal innehaveren av det aktuelle verv fungere inntil valget er avviklet. Om leder fratrer før valgperioden er utløpt, skal nestleder fungere som leder for resten av valgperioden, Om nestleder fratrer før valgperioden ar utløpt, skal klassestyret sørge for valg av ny nestleder.

C. Gruppeledere og nestledere

1 Valgperiode

Valgperiode er 3 år med adgang til gjenvalg for én periode, men med adgang til senere å bli valgt på nytt. Funksjonstiden starter 1. januar.

2 Nominasjon og valg

Valg forberedes ved nominasjon i høstsemesteret. Klassestyret har ansvaret for nominasjon og valg med teknisk assistanse fra administrasjonen. Ordinære medlemmer bosatt i Trondheimsregionen er valgbare som gruppeledere og nestledere. Alle ordinære medlemmer av gruppen har stemmerett. Klassestyret innbyr til nominering, kan selv nominere og sørger for gjennomføring av valg.

3 Midlertidige ordninger

Om det ikke lykkes å gjennomføre valg i løpet av valgperioden, skal innehaveren av det aktuelle verv fungere inntil valget er avviklet. Om leder fratrer før valgperioden er utløpt, skal nestleder fungere som leder for resten av valgperioden. Om nestleder fratrer for valgperioden er utløpt, skal klassestyret sørge for valg av ny nestleder.

 

Reglement vedtatt i styremøte i DKNVS 22. mars 2021. Framlagt til medlemsmøte uten innsigelser 29. november 2021.