Innvalg i DKNVS Akademi

 

Reglement III – Opptak av nye medlemmer i DKNVS Akademi

Hjemmel B. Statuttenes § 8: Den videre behandling av forslag på nye medlemmer fastsettes i eget reglement.

A. Ordinære medlemmer

 1. Styret bestemmer innen utgangen av februar hvor mange plasser som skal frigis for hver klasse for kommende innvalgsår.
 2. Klassestyret har et møte med gruppelederne innen utgangen av mars for diskusjon av gruppenes situasjon og fordeling på gruppene av de frigitte plasser som er stilt til disposisjon for klassen som helhet.
 3. Generalsekretæren sender melding til alle ordinære medlemmer om antall ledige medlemsplasser. Innvalgsforslag skal iflg. B. Statuttenes §8 være utførlig begrunnet og underskrevet av minst 2 ordinære medlemmer. Minst én av forslagsstillerne skal tilhøre samme gruppe som forslaget gjelder. Innvalgsforslag sendes til Generalsekretæren innen 1. mai, som oversender de innkomne forslag til de respektive klasselederne og gruppeledere til evaluering. Klassestyret og gruppelederne gis i tillegg 14 dager ut over fristen 1. mai til å komplettere nominasjonene.
 4. Klassestyret og gruppelederne foreslår fordeling av de ledige plassene på gruppene.
 5. Klassestyret og gruppelederne behandler innvalgsforslagene senest 15. september. Møtet vedtar hvilke forslag som går videre til votering i klassemøte. Antall forslag må ikke overstige antall ledige plasser i en gruppe. For at et innvalgsforslag skal kunne gå videre til votering i klassemøtet kreves 2/3 flertall.
 6. Innvalgsforslagene går til endelig votering i klassemøte, der alle ordinære medlemmer kan forhåndsstemme. For å bli vedtatt, må et forslag få minst 2/3 av samtlige avgitte stemmer.
 7. Personer som er over 70 år kan velges inn som medlemmer av Akademiet. Slike forslag kan fremmes uavhengig av tallet på ledige plasser i vedkommende faggruppe. Forslag på personer over 70 år skal for øvrig følge vanlig innvalgsprosedyre.

B. Opptak av assosierte medlemmer

 1. Som assosiert medlem kan innbys enkeltpersoner, eller institusjoner/bedrifter representert ved enkeltperson oppnevnt av institusjonen/bedriften.
 2. Assosiert medlemskap oppnås i henhold til statuttene etter invitasjon. Aktuelle kandidater kan også selv fremme sin interesse for medlemskap.
 3. I henhold til statuttene skal assosierte medlemmer ha vitenskapelig interesse og bidra til å fremme Selskabets formål. Om mulighetene for å oppfylle disse forutsetninger endres vesentlig, skal fortsatt assosiert medlemskap vurderes.
 4. Forslag om å innby assosiert medlem skal behandles og avgjøres av et utvidet styre, der samtlige medlemmer av begge klassestyrer deltar. For gyldig vedtak kreves tilslutning fra minst 8 av det utvidede styrets 11 medlemmer.

 

***

Vedtatte forslag om opptak av nye medlemmer anses ikke stadfestet før vedkommende person er gjort kjent med Selskabets statutter, og etter anmodning har gitt skriftlig erklæring om at tilbudet om medlemskap er akseptert.

 

Reglement vedtatt i styremøte i DKNVS 22. mars 2021. Framlagt til medlemsmøte uten innsigelser 29. november 2021.