A.   Statutter for

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)

(Stiftet 1760 og med de første statutter stadfestet ved kongelig rescript av 17. juli 1767)

 

§ 1. Formål

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab har til formål å fremme og formidle vitenskapen.

 § 2. Organisering

DKNVS  omfatter to avdelinger,  Akademiet og Stiftelsen, og styres  i henhold til offentlig stadfestede statutter. Avdelingene har ett felles styre som er Selskabets øverste myndighet med udelt ansvar for Selskabets aktiviteter, både generelt og slik de er angitt i statuttene for de to avdelinger.

§ 3. Protektor

Hans Majestet Kongen er, om det måtte ham behage, Selskabets Protektor. Med Kongens samtykke kan en annen innta denne stilling. Til Protektor blir hvert år gitt innberetning om Selskabets virksomhet i det forløpne år.

§ 4. Styrets sammensetning

 Selskabets styre har fire innvalgte og tre offentlig oppnevnte medlemmer:

 • Preses og visepreses valgt av og blant Akademiets medlemmer i henhold til statutter og reglement.
 • To klasseledere valgt i henhold til Akademiets statutter og reglement.
 • Tre medlemmer oppnevnt av henholdsvis det statlige departement for forskning og utdanning,  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  (NTNU) og NTNU Vitenskapsmuseet .
 • Det velges/oppnevnes personlige varamedlemmer for de to klasseledere og de tre offentlig oppnevnte styremedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges/oppnevnes for en periode på tre år.

§ 5. Styrets funksjon

Styret skal lede Selskabets virksomhet ved å:

 • vedta program for Akademiets møter og Selskabets eksterne aktiviteter og behandle alle viktige saker som angår Selskabet, herunder tilsetting av personale,
 • forvalte Selskabets midler innenfor de rammer som er gitt av de enkelte fond og legater og de restriksjoner som er knyttet til Stiftelsens eiendommer,
 • ivareta de forpliktelser og rettigheter som er avtalefestet med Staten,
 • vedta Selskabets årsbudsjett og årsmelding og godkjenne regnskap før oversending til offentlig myndighet for approbasjon.

 Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med unntak som angitt i § 10. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 6. Ledelse

Preses er Selskabets øverste leder og representerer DKNVS utad. Preses leder styrets forhandlinger unntatt ved behandling av finansielle saker der en ordfører for slike saker er møteleder (jfr. § 7).

§ 7. Ordfører for fonds og finanser

Styret velger en av de offentlig oppnevnte medlemmer til ordfører for fonds og finanser.  Vedkommende er møteleder når slike saker behandles i styret og har ansvar for innberetning av slike saker til offentlig myndighet når dette er påkrevet.

§ 8. Generalsekretær

Selskabets generalsekretær, som skal ha vitenskapelig bakgrunn, tilsettes av styret for en periode på seks år. Vedkommende kan reengasjeres for en eller flere perioder.   Generalsekretæren er leder for Selskabets administrasjon og ansvarlig for den løpende forvaltning av Selskabets fonds og legater. Generalsekretæren forbereder saker for styret. Generalsekretæren redigerer Selskabets forhandlinger og års-beretning. Generalsekretæren har ansvar for å iverksette de vedtak som er gjort i styret.

Selskabets styre kan tilsette en visegeneralsekretær med ansvar for definerte arbeidsoppgaver.

§ 9. Gunnerusmedaljen

Selskabets fornemste hederstegn er Gunnerusmedaljen. Den tildeles på Selskabets høytidsmøte. Melding om tildeling av Gunnerusmedaljen skal gis Protektor.

 10. Endring av statuttene

Endringer i disse statutter kan bare fremmes etter at skriftlig forslag er behandlet i to fulltallige styremøter og vedtak i det siste er fattet med to tredels flertall. Endringer blir først gjort gjeldende etter å ha fått Protektors approbasjon og blitt godkjent av det statlige departement for forskning og utdanning. 

B. Statutter for

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi

 

(Statutter fastsatt ved kongelig resolusjon av 26. mars 1926, senere endret ved kongelig resolusjon 23. februar 1951, 2. mars 1962, 15. februar 1974 og 25. august 1989, er nå avløst av reviderte statutter vedtatt i fellesmøte 11. desember 2000 og stadfestet ved kongelig resolusjon 30.11.2001.). Justert etter vedtak i styremøter 20.09.05, 13.12.05 og 4.04.06 samt lagt frem i fellesmøte i DKNVSs Akademi 30.01.06

 § 1. Organisering

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) omfatter to avdelinger, Akademiet og Stiftelsen, og styres i henhold til offentlig stadfestede statutter.  Akademiet har status som vitenskapsakademi med innvalgte medlemmer, fordelt på to klasser.

 § 2. Formål

Selskabets Akademi har som formål å realisere Selskabets hovedmål ved å:

 • arrangere møter og seminarer med foredrag, demonstrasjoner og diskusjoner over vitenskapelige emner,
 • utbre kjennskap til vitenskapen for allmennheten,
 • støtte vitenskapelige tiltak, økonomisk eller på annen måte,
 • hedre og påskjønne fortjenester av vitenskapen,
 • gi ut vitenskapelige skrifter,
 • holde forbindelse med utenlandske akademier og delta i internasjonalt samarbeid.

§ 3.  Medlemmer

Ordinære medlemmer av Selskabets Akademi er:

 • innenlandske ordinære medlemmer
 • utenlandske ordinære medlemmer

Som innenlandske ordinære medlemmer kan innvelges personer, også utenlandske statsborgere bosatt i Norge, som har gjort en anerkjent vitenskapelig innsats.

Som utenlandske ordinære medlemmer kan innvelges forskere bosatt i utlandet, av utvilsom internasjonal rang, særlig om de gjennom sin innsats har tilknytning til Norge.

Selskabets styre kan innby som æresmedlemmer personer som har gjort Selskabet særlig store tjenester, og/eller har fremmet vitenskap og kultur på en fremragende måte.

Som assosierte medlemmer av Selskabets Akademi kan innbys vitenskapelig interesserte personer og institusjoner som bidrar til å fremme Selskabets formål. Reglement I , jfr. § 9.

§ 4.   Klasseinndeling

De ordinære medlemmer er fordelt på to klasser:

 • Den humanistiske klasse
 • Den naturvitenskapelige klasse

Medlemmene i hver klasse skal inndeles i faglige grupper, etter vedtak i vedkommende klasse. De assosierte medlemmene holdes utenfor klasseinndelingen.

Antall medlemmer i hver medlemskategori skal være begrenset etter bestemmelser i eget Reglement I ,  jfr. § 9 .

§ 5. Styre

Selskabets styre er også styre for Akademiet.  Det har fire valgte og tre offentlige oppnevnte medlemmer:

 • Fire medlemmer (preses og visepreses samt to klasseledere) valgt av og blant Akademiets medlemmer i henhold til statutter og Reglement
 • Tre medlemmer oppnevnt av henholdsvis det statlige departement for forskning og utdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og NTNU Vitenskapsmuseet.
 • Det velges/oppnevnes personlige varamedlemmer for de to klasselederne og de tre offentlig oppnevnte styremedlemmer.  Styrets medlemmer og varamedlemmer velges/oppnevnes for en periode på tre år.

Styret er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene er til stede.  Vedtak gjøres med alminnelig flertall unntatt som angitt i § 10.  Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Et styre for hver klasse består av klasseleder, nestleder og klassesekretær, jfr. § 7.

§ 6. Styrets funksjoner

Styret skal lede Akademiets virksomhet ved å arbeide for realisering av Akademiets formål.  Styret skal vedta program for Akademiets møter etter forslag fra generalsekretæren.  Et av Akademiets møter i vårterminen er årsmøte, der Styret legger fram årsmelding og revidert regnskap for foregående år til orientering.

§ 7.   Møter, valg

Et fellesmøte av medlemmene i Akademiets to klasser er valgforsamling for Selskabets preses og visepreses, samt rådgivende forsamling for Selskabets styre i saker som angår Selskabets Akademi. I fellesmøtet har alle medlemmer av Akademiet adgang til å delta med stemmerett.

Saker som bare angår en enkelt klasse behandles i klassemøte, der bare medlemmer av vedkommende klasse har stemmerett.

I såvel fellesmøte som klassemøte har bare tilstedeværende medlemmer stemmerett, og sakene avgjøres med vanlig flertall, med de unntak som følger av bestemmelsene i § 9, og derav følgende reglementsbestemmelser.

I fellesmøte velges blant innenlandske ordinære medlemmer Selskabets preses og visepreses, som skal tilhøre hver sin klasse. I klassemøte velger hver klasse sin klasseleder, nestleder og klassesekretær.

Nærmere regler om valgperioder, adgang til gjenvalg og regler for framgangsmåten ved votering skal fastsettes ved eget reglement,  jfr. § 9

§ 8.  Nye medlemmer

Forslag om opptak av nye medlemmer skal være utførlig begrunnet og underskrevet av minst to innenlandske ordinære medlemmer. Regler for den videre behandling av forslag om nye medlemmer skal fastsettes i eget reglement, jfr. § 9.   Nye medlemmer får et diplom med Selskabets store seglbilde, jfr. kongelig reskript av 17. juli 1767.

§ 9.  Reglementer

I tillegg til reglement som er beskrevet i §§ 3, 4, 7 og 8, kan Styret fremme forslag om andre reglement for Akademiets virke innenfor rammen av disse statutter. Reglementsforslag, utarbeidet av Styret, sendes alle innenlandske medlemmer, som gis adgang til å foreslå endringer, hvoretter forslaget med innkomne svar legges fram til diskusjon i Akademiets fellesmøte. På grunnlag herav, eventuelt etter diskusjon i et nytt fellesmøte, utarbeider Styret sitt definitive forslag, som må ha to tredels flertall i Styret for å bli gyldig.  Reglement som bare gjelder en enkelt klasse, kan klassen selv fastsette ved vedtak i klassemøte. Forslag om slikt reglement skal framlegges til diskusjon i et klassemøte, og til votering i et senere klassemøte. For gyldig vedtak kreves tilslutning av minst to tredeler av de tilstedeværende medlemmer. Slikt reglement må for å bli gyldig godkjennes av Selskabets styre.

§ 10.   Endring av statuttene

Endringer i disse statutter kan bare fremmes ved skriftlig forslag som behandles i fulltallig styremøte. Styrets forslag forelegges et fellesmøte i Akademiet til vurdering før ny behandling med vedtak i fulltallig styremøte. Gyldig vedtak krever to tredels flertall.

C. Statutter for

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Stiftelse

(Statutter av 26. mars 1926 med senere endringer 23. februar 1951 er avløst av nye statutter godkjent av Justisdepartementet 27. november 1984 og etter samtykke fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 23.09.1998).   (Disse statutter er godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  den 23.04.2001 i henhold til lov om stiftelser av 23.05.1980, og gjelder fra 01.01.2002. De avløser Stiftelsens tidligere statutter). Justert etter vedtak i styremøter 20.09.05, 13.12.05 og 4.04.06.

§ 1.  Alminnelig stiftelse        

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) omfatter to avdelinger, Stiftelsen og Akademiet, og styres i henhold til offentlig stadfestede statutter.  Stiftelsen  har status som  alminnelig stiftelse med de rettigheter som lovgivningen og offentlige bestemmelser innrømmer  slike stiftelser. Stiftelsen skal ha sitt sete i Trondheim.

§ 2.  Formål

Selskabets Stiftelse har som formål å realisere Selskabets hovedmål gjennom:

 • vitenskapelig arbeid knyttet til Stiftelsen og ved samarbeid med offentlige myndigheter, universiteter og vitenskapelige høgskoler,
 • støtte til utgivelse av skrifter og til vitenskapelige møter,
 • tildeling av stipendier og forskningsbidrag.

  § 3.  Beholdninger

Etter overdragelse av museumssamlinger, bibliotek og eiendommer til Staten ved avtale av 27. mai 1983, har Stiftelsen i behold fond og legater og  parsellene Bynesveien 48, 48 tillegg I, 51, 52 og 52 tillegg I under arvefestestedet Heggdalen i Trondheim.

Samlet kapital pr. 1.1.2005 er 14,8 mill. kroner. Av dette har fondene som Stiftelsen forvalter en kapital på 7,3 mill kroner mens Stiftelsens egne midler er på 7.5 mill kroner.

 § 4.  Styrets sammensetning

Selskabets styre er også styre for Stiftelsen. Det har fire valgte og tre offentlig oppnevnte medlemmer:

 • Fire medlemmer (preses og visepreses samt to klasseledere) valgt av og blant Akademiets medlemmer i henhold til statutter og reglement.
 • Tre medlemmer oppnevnt av henholdsvis det statlige departement for forskning og utdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)  og NTNU Vitenskapsmuseet .
 • Det velges/oppnevnes personlige varamedlemmer for de to klasseledere og de tre offentlig oppnevnte styremedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges/oppnevnes for en periode på tre år.

Styret er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene er tilstede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med unntak som angitt i § 6. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

 § 5.  Styrets funksjon

Styret skal lede Stiftelsens virksomhet ved å:

 • virke for realisering av Stiftelsens formål,
 • føre tilsyn med Stiftelsens eiendommer og midler, forvalte underliggende fond og legater og føre tilsyn med at donasjoners og testamenters bestemmelser som vedkommer Stiftelsen blir fulgt,
 • ivareta de forpliktelser og rettigheter som er avtalefestet med Staten.

§ 6.  Endring av statuttene

Endringer i disse statutter kan bare fremmes etter at skriftlige forslag er behandlet i to fulltallige styremøter og vedtak i det siste er fattet med to tredels  flertall. Endringene blir først gjort gjeldende etter å ha blitt godkjent av Stiftelsestilsynet.

Statutter for DKNVS, Akademi og Stiftelse:

A: Statutter for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)

B: Statutter for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi

C: Statutter for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Stiftelse