DKNVS Stiftelses prosjekter 2014-2015

Kunnskapsbyen og bokproduksjonen ”Byen og Kunnskapen”

Aktivitetene i Kunnskapsbyen baseres på foredrags- og ekskursjonsvirksomhet der forskere selv formidler direkte fra sine prosjekter. Formidlingsprosjektet har pågått siden 1997 og produserte i 2014 en ukentlig publikumsforelesning eller ekskursjon med tema fra naturvitenskap og humaniora, samt tilrettela og annonserte i tillegg en rekke publikumstilbud for andre organisasjoner gjennom sin trykte programkatalog og nettplattform for ulike populærvitenskapelige publikumstilbud.

I 2014 rapporterte DKNVS Stiftelse også Kunnskapsbyens historie så langt ved den populærfaglige boken Byen og kunnskapen som Skrifter Nr. 2/14. Et utvalg forskere som har bidratt i programmet gjennom årene skrev hver sin artikkel fra sine fagfelt. Det ble også avholdt seminarkveld for bokpresentasjon. Den ble anmeldt i dagspressen og i forskningstidsskriftet Gemini. Innledningsvis presenterer Bjørn Sæther prosjektets opprinnelse og hva det har utviklet seg til å bli frem mot i dag. Det første arrangementet var forelesningen ”Karolinerne – beleiring og undergang” 8. januar 1997 ved Kjell Haarstad (1935-06). Artikkelen representerer åpningen på den første bolken av fagartikler i boka som fokuserer på historisk og naturvitenskapelig forskning fra Trondheim og Midt-Norge. Bidragsytere er Lars Stenvik, Jon Anders Risvaag, Per Jordhøy, Ida Bull, Olav Hogstad og Terje Bongard. I den andre bolken tar boken verden til Midt-Norge, der eksklusive rapporter og øyenvitneskildringer av trondheimsforskere som har besøkt eksotiske steder blir Kunnskapsbyens publikum til del. Per Gustav Thingstad, Thea Selliaas Thorsen, Kristin Prestvold og Alexandra Angeletaki tar publikum med på en reise fra Galapagos i sør, via Middelhavsområdets gamle kulturer, og videre til Svalbard i nord. Helt til slutt presenteres Axel Christophersens dramatiske beretning fra Afghanistan.

Et mål for Kunnskapsbyen er dialog mellom forskere og publikum. Arrangementene trakk i 2014 ca. 4000 besøkende. DKNVS samarbeidet i 2014 med NTNU om driften av prosjektet. Avtalen løp ut ved årsskiftet 2014/15. Fra 2014 ble Merete Røskaft engasjert som prosjektleder for Kunnskapsbyen.

Painful Heritage

Prosjektet Painful Heritage, som er en rapport om krigsminner fra andre verdenskrig og den betydning slike krigsskueplasser har for oss i dag, har i løpet av året vært under redigering og forberedelse til trykking i 2015. Arbeidet er støttet av Forskningsrådet og publiseringen finansieres over ekstern støtte til DKNVS Stiftelse fra Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse. Publikasjonen er planlagt utgitt i DKNVS Akademiets serie Skrifter.

Bokproduksjonen ”Trondheim 1814”

Boken er finansiert over DKNVS Stiftelse med støtte fra Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse og fokuserer på historiske begivenheter i 1814 og tidsbilder fra Midt-Norge rundt dette historiske året for Norge. Innholdet er videre utdypet under neste avsnitt om DKNVS Akademis skriftserie.

DKNVS Akademis’ skriftserier

Skrifter hadde i 2014 tre utgivelser. Skrifter 1/14 Trondheim 1814,
Nr. 2/14 Byen og Kunnskapen og Nr. 3/14 Festskrift for professor Johan Skule Høye i anledning hans 70-årsdag.

Nr. 1/14, Trondheim 1814, fokuserer på historiske begivenheter i 1814 og tidsbilder fra Midt-Norge rundt dette historiske året for Norge. Boken ble lansert 15. mai 2014 i forbindelse med en stor utstilling ved NTNU Vitenskapsmuseet. Forfatterne er Ida Bull, Svein Carstens, Ingrid Loe Dalaker, Karl Erik Haug, Margunn Skjei Knudtsen, Ingunn Øren Kvande, Jakob Maliks, Magne Njåstad, Kerstin Gjesdahl Noach, Merete Røskaft, Annabella Skagen og Steinar Supphellen. En viktig del av artiklene er bildematerialet, som i tillegg til eldre illustrasjoner fra perioden inneholder nytt fotomateriale som formidler spor fra 1814 i dagens bybilde i Trondheim. Ida Bull er hovedredaktør og hadde med seg Steinar Supphellen, Knut Ove Eliassen og Merete Røskaft i redaksjonskomiteen.

Nr. 3/14, Festskrift for professor Johan Skule Høye i anledning hans 70-årsdag, inneholder ti artikler knyttet til problemstillinger i fysikk. Forfattere er Per C. Hemmer, Iver Brevik, Kazuharu Bamba, Sergei D. Odintsov, Alina Ciach, Jakub Pekalski, Simen A. Ellingsen, Per Å. Krogstad, Kimball A. milton, Prachi Parashar, William Long Milton, Enrique Lomba, Michael Kachelriess, Davide Pini, Kåre Olaussen og Asle Sudbø.

Liste over utgivelser i Skrifter og Meddelelser de fem foregående årene finnes ellers til sist i årboken. Med ca. 25 års intervaller har det opp gjennom årene blitt utgitt et register over publiserte artikler både i DKNVS’ Skrifter og i DKNVS’ Forhandlinger (nå DKNVS’ Årbok). Det siste registeret, som omfatter perioden 1977-2001, ble i 2005 publisert i DKNVS’ Meddelelser No. 1.

DKNVS Meddelelser

I 2014 ble også Meddelelser nr. 10 utgitt som er rapporten fra 250 – årsjubileet i 2010. En flott bok skrevet av Kristian Fossheim, og som gjennom 51 sider i ord og bilder forteller historien bak jubileet, selve gjennomføringen, og hva som ble oppnådd. Allerede tittelen ”Eit stort steg opp og fram” signaliserer løftet som jubileet representerte for DKNVS og de fremtidsrettede mål som Selskabet arbeider for innen forskning og formidling.  Liste over utgivelser i Skrifter og Meddelelser de fem foregående årene finnes ellers til sist i årboken. Med ca. 25 års intervaller har det opp gjennom årene blitt utgitt et register over publiserte artikler både i DKNVS’ Skrifter og i DKNVS’ Forhandlinger (nå DKNVS’ Årbok). Det siste registeret, som omfatter perioden 1977-2001, ble i 2005 publisert i DKNVS’ Meddelelser No. 1.

Videre arbeid

Selskabet har i  2014 mottatt kr. 2,9 mill. i grunnfinansiering fra staten. Videre oppnådde Selskabet i 2012 ekstern støtte fra Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse som kom til realisering i 2013/2014. Disse midlene styrket formidlingsprosjektet Kunnskapsbyen og har gitt Selskabet ressurser til å utgi bøkene Skrifter Nr. 1/14 og 2/14.

Videre, med bakgrunn i de eksterne prosjektmidlene, har Selskabet gjennom 2014 arbeidet med forberedelser av ytterligere en skriftlig produksjon samt en serie foredrag knyttet til historiske minneplasser fra krigen 1940-45. Dette arbeidet vil komme til avslutning våren 2015 i forbindelse med at det da er 70 år siden 2. verdenskrig tok slutt.

New Gold Catalysed Cyclisation Reactions

Resultatenen fra ovenstående prosjekt ledet av professor Anne Fiksdahl, finansiert av DKNVS Stiftelse er nå rapportert:

3-Fluorotetrahydropyran-4-one derivatives from homopropargylacetal