Gunnerusmedaljen
Gunnerusmedaljen er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn. Medaljen tildeles ut fra ett eller en kombinasjon av flere av følgende kriterier:

  • Fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt
  • Utvikling av vitenskapelige institusjoner hjemme eller ute
  • Spesiell innsats til fremme av vitenskapen
  • Fortjenstefullt virke til beste for DKNVS’ formål og fremgang

DKNVS Akademiets medlemmer gis hvert år anledning til å fremme forslag på kandidater, og styret for DKNVS gjør vedtak om eventuell tildeling. Tildelingen skjer i forbindelse med Selskabets høytidsmøte. Medaljen preges i gull med Gunnerus’ brystbilde i profil på adversen, og med Selskabets store seglbilde på reversen. Medaljen bæres i høyrødt vatret ordensbånd med grønne kanter. Mottaker tildeles også (fra 2004) et diplom med Selskabets store grønne segl.
Se hele oversikten her

DKNVS’ minnemedalje
Til hver høytidsdag i Selskabet preges en minnemedalje over en person (vanligvis et avdød medlem) som Selskabet ønsker å hedre. Medaljen har på adversen bilde av personen, og på reversen Selskabets lille segl. På høytidsmøtet blir det gitt en biografi over vedkommende person.  Se oversikt. Medlemmer og gjester som deltar på supeen etter Høytidsmøtet får minnemedaljen i bronse.

Minnemedaljen i gull
Minnemedaljen tildeles som et hederstegn til personer som utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold, har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen formidling, viten om eller bevaring av kultur eller natur i vid forstand i tråd med Selskabets formål og idealer. Gullmedaljen bæres i grønt vatret ordensbånd. Mottager tildeles også et diplom med Selskabets store grønne segl.

Både medlemmer av Selskabets Akademi og ikke-medlemmer kan fremme forslag på kandidater til minnemedaljen. Forslagsfrist er 1. november.
Se oversikt over innehavere av minnemedaljen

Vitenskapelige priser
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab kan på sitt høytidsmøte tildele to priser til yngre forskere innen henholdsvis naturvitenskap og humaniora.

Begge prisene er finansiert med midler fra I. K. Lykkes fond. Prisene tildeles yngre norske forskere eller utenlandske forskere ved norske forskningsinstitusjoner som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt.

Prisvinneren, som skal være under 35 år ved utdelingen, mottar Selskabets diplom og en pengesum i samsvar med vedtektene i I. K. Lykkes fond. DKNVS Akademiets medlemmer og de ulike fagmiljøene inviteres til å foreslå kandidater til prisene. Forslagsfrist er 1. november.
Se oversikt over de som har mottatt vitenskapelige priser

Stipend til unge forskere
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab kan også dele ut et beløp i stipendmidler i samsvar med vedtektene for I. K. Lykkes fond til en eller flere studenter og/eller unge forskere i Trøndelag som ikke mottar større stipendier fra annet hold. Det gis støtte til dyktige studenter under 30 år som arbeider med lovende prosjekter på Masternivå eller høyere, særlig til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi, og som vanskelig lar seg fullfinansiere gjennom offentlige støtteordninger.

Stipendmidlene kan lyses ut en gang hvert år gjennom Selskabets og andre aktuelle informasjonskanaler. Søknadsfrist fastsettes av Styret, som også vedtar tildeling etter innstilling fra egen stipendkomite. Tildeling meddeles på Selskabets høytidsmøte.