Gunnerusprisen 10 år

Pionérarbeid og framtidsvisjoner

I 2022 er det ti år siden Gunnerusprisen i bærekraft (Gunnerus Sustainability Award) ble delt ut første gang. Prisen er siden tildelt tre ganger, og utdeles på nytt i 2023. Gunnerusprisen er en internasjonal miljøpris som hedrer fremragende vitenskapelig arbeid til fremme av bærekraftig utvikling. Etablering og utdeling av denne prisen er historisk sett første gang DKNVS tar en global rolle.

Bak prisetableringen ligger et formidabelt pionérarbeid utført av ledelsen i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Daværende visepreses Kristian Fossheim lanserte ideen om Trondheims første internasjonale pris i november 2006, og spesifiserte så forslaget til prisområde som forskning for global bærekraft ved et brev til styret i februar 2007. Forslaget refererte direkte til Gro Harlem Brundtlands FN-rapport, Vår felles framtid. Han ledet så arbeidet videre gjennom utforming av statutter og etablering i 2011, og første utdeling i 2012

Den internasjonale Gunnerusprisen for bærekraft, oppkalt etter DKNVS’ grunnlegger Johan Ernst Gunnerus, gir et viktig fokus i en tid hvor det er vesentlig å finne bærekraftige løsninger for at livet på kloden skal ha en god fremtid. Nå, ti år etter første utdeling i 2012, planlegges den femte utdelingen i 2023. Samtidig arbeider DKNVS videre for en permanent statlig finansiering av prisen. Ved en slik ti-års milepæl er det nyttig og lærerikt å summere opp noen erfaringer fra prosessen med etablering og videreutvikling av prisen.

Etter ideen og initiativet i 2006/2007 fra Kristian Fossheim, daværende visepreses i DKNVS, ble arbeidet videreført i samarbeid med preses Steinar Supphellen, generalsekretær Yngve Espmark og en sammensatt komite ledet av Kristian Fossheim, nedsatt av DKNVS’ styre. Behovet for en bærekraftpris som stimulerer forskningsbasert bærekraftig utvikling var vesentlig. Det var naturlig at Norges eldste internasjonalt anerkjente vitenskapelige institusjon i naturvitenskap og humaniora – med oppstart i 1760 i Trondheim, og en av de eldste i Europa for øvrig – tok initiativet til en slik pris. Også i nyere historie har Norge, og spesielt Trondheim, markert seg langs de samme linjene. Allerede i 1972 utnevnte Norge verdens første miljøvernminister, Olav Gjærevoll fra Trondheim. Gjærevoll var professor i botanikk og medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi. Gro Harlem Brundtland var utvilsomt også inspirert av Gjærevoll.

Kristian Fossheims idé og initiativ til Gunnerusprisen for bærekraft var en riktig og naturlig forlengelse av disse begivenhetene. Arbeidet med å realisere prisen ble kronet fem år senere med den første utdeling av Gunnerusprisen i 2012. Mottaker var distinguished professor Kamal Bawa, University of Massachusetts, Boston, USA.

Etter tildelingen i 2012, fortsatte Kristian Fossheim, nå som preses i DKNVS, det viktige arbeidet på sikt med å få til en utdeling annethvert år, særlig ved styrking av statlige bevilgninger til DKNVS, og oppnådde en økning på 2 mill. NOK fra og med 2014. Etterfølgere i presesvervet, Helge Holden, Ida Bull og May Thorseth har fram til i dag, ti år senere, arbeidet videre med målet om å oppnå permanent finansiering av Gunnerusprisen. Dette har gitt resultater, og gjennom samarbeid med NTNU kunne DKNVS dele ut prisen på nytt i 2017, 2019 og 2021. Pga. Covid 19-restriksjoner vil utdelingsseremonien for 2021 først bli gjennomført høsten 2022.

Prisens anerkjennelse reflekteres også i Kongehusets rolle ved HKH Kronprinsens utdeling av prisen i 2019, og ved Kronprinsens møte med fremtredende representanter for DKNVS, NTNU og Trondheims ordfører i selskapets lokaler.

Initiativet fra Kristian Fossheim i 2006/2007, og det videre arbeidet han ledet i styret i DKNVS, viser hva det er mulig å få til fra en god idé. Det er gledelig å se hvordan alle gode krefter, og våre samarbeidspartnere hos universitetene og de vitenskapelige akademier i Norge, støtter opp om en videreutvikling og styrking av Gunnerusprisen. Prisen har så langt vært på 1 mill. NOK, med mål om en økning av prisbeløpet, og sikring av trygge rammer for det administrative arbeidet, etablering av programmer mot barn og unge, og fortsatt utdeling av prisen annethvert år.

Med ny tyngde, og med det potensial som ligger i visjonene fremover, fortsetter DKNVS arbeidet med Gunnerusprisen. DKNVS kan her vise til vesentlige resultater gjennom sin oppfølging av selskapets formålsparagraf om å fremme og formidle vitenskapen. For vår tid, er opprettelsen av Gunnerusprisen en av DKNVS’ viktigste og mest samfunnsnyttige initiativ.

Gunnerusprisen kom til etter idé og initiativ fra Kristian Fossheim, daværende visepreses i DKNVS,