Møter i DKNVS Akademiet høsten 2017

Akademimøtene er gratis og åpne for alle. Møtestart kl 1900 i Elvegata 17.

Se alle arrangement i regi av DKNVS i Kunnskapskalenderen.

Akademiet 18. september

 

Gunnerusbiblioteket – et av Nordens viktigste kulturhistoriske bibliotek

Leder av NTNU Gunnerusbiblioteket, Stein Johansen, formidler Gunnerusbibliotekets historie og relevans for forskere, studenter og allmennheten i en digital tid.

 

Skatter fra NTNU Gunnerusbibliotekets samlinger

Universitetsbibliotekar Sølvi Løchen presenterer et utvalg av godbiter fra de historiske samlingene – med både regional, nasjonal og internasjonal relevans.

Akademiet 23. oktober

Nidarosdomens oktogon – eit norsk martyrion inspirert av Kristi Gravkyrkje i Jerusalem?

Øystein Ekroll, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Nidarosdomens høgkor – oktogonen – er bygd ca. 1200 over og omkring St. Olavs grav og skrin. Det er det mest spesielle byggverket i stein vi kjenner fra norsk mellomalder, og er også ombygd i løpet av mellomalderen. Oktogonen er tidligere koblet sammen med engelsk arkitektur, men nyere undersøkelser viser at Kristi Gravkyrkje i Jerusalem kan ha vært den direkte inspirasjonen for utforminga for oktogonen. Undersøkinga gav også et annet overraskende resultat: Halve oktogonen er demontert og bygd opp på nytt i erkebiskop Erik Walkendorfs tid 1510-22. Foredraget vil også prøve å forklare bakgrunnen for dette spesielle arbeidet.

 

Store beitedyr: hvordan påvirker de norsk natur?

Gunnar Austrheim, NTNU

Store beitedyr har vært en del av norsk natur helt siden siste istid, men endringer i tetthet og sammensetning påvirker mange av våre økosystemer. Hvordan har beitetrykket endret seg over tid, og hvilke effekter har dette på landskapsutforming, biologisk mangfold og naturgoder?

 

Akademiet 13. november

Tilpasninger til polart levevis hos pattedyr og fugl

Arnoldus S. Blix, UiT

Polare dyr opplever bitende kulde, matmangel og stummende mørke om vinteren mens sommeren preges av god næringstilgang og kontinuerlig lys. Polare dyr overlever og reproduserer i disse dramatiske omgivelsene ved hjelp av adferdsmessige, fysiske og fysiologiske tilpasningsmekanismer som, i all hovedsak, er regulert av daglengden som både er dyrets klokke og kalender. Klimaendringene vi nå opplever vil derfor kunne skape alvorlige problemer for mange polare dyr.

Det er der hvor folk lever at helse skapes. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – hvor står vi, hvor går vi?

Monica Lillefjell, NTNU

 

Etter foredragene:

Valg til klassestyrene

 

Akademiet 11. desember

Unni Syversen, NTNU: Tittel på foredrag kommer

Per Østby, NTNU: Tittel på foredrag kommer