Svekket tillit til politikerne og avstand mellom befolkningen og eliten. Dette er noen av utfordringene som kommune-Norge står overfor. Uken før valget setter DKNVS og DNVA søkelyset på lokaldemokratiet.

Av Gro Havelin, DNVA

Nye utfordringer for lokaldemokratiet

Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Jørn Rattsø er faglig ansvarlig for møtet, sammen med generalsekretær i DNVA Gunn Elisabeth Birkelund og preses i DKNVS May Thorseth. Klargjøring av de politiske handlingsvalgene vi står overfor er et av målene for dette møtet, sier Rattsø:

-Lokaldemokratiet møter nye utfordringer. Kommunene må bidra til omleggingene for blant annet grønt skifte, økt beredskap, fattigdomsreduksjon, integrering av innvandrere, og ekspansjonen i helse- og omsorgstilbud for eldre.

Problemer med generalistkommunen

Et utvalg har nylig evaluert generalistkommunen, det vil si prinsippet om at alle kommuner løser samme oppgaver. På møtet vil utvalgets leder, Tom Cato Karlsen, legge fram forskjellene i lovoppfyllelse og mulige veier framover.

-Utvalget viser store forskjeller i kommunenes evne til å løse sine oppgaver, sier Jørn Rattsø.

-De har spesielt sett på hvordan kommunene oppfyller lovpålagte krav og det er stor variasjon mellom ulike kommunetyper. Mange kommuner mangler kompetanse, fagmiljøer og kapasitet til å gi befolkningen tilfredsstillende tilbud. Og nå skal nye tilbud utvikles.

Viktig demokratisk debatt

-Det er viktig å snakke om ulike former for lokaldemokrati, sier May Thorseth, som både er medarrangør og paneldeltager på møtet.

-Vi trenger å skape debatt om hva et offentlig rom for meningsutveksling skal være. Større engasjement og sterkere tro på at demokratisk debatt er det viktigste bolverket vi har mot ytterliggående og udebatterte oppfatninger.

I tillegg til Karlsen og Thorseth deltar også statssekretær for kommunal- og distriktsministeren Ole Gustav Narud, stortingsrepresentant for Høyre Mari Holm Lønseth, førsteamanuensis i statsvitenskap (UiS) Ann Karin Holmen, professor i statsvitenskap og økonomi ved BI Rune Sørensen og May Thorseth, professor ved NTNU og preses i DKNVS.

Gap mellom befolkning og elite

Demokratimøtene i DNVA har vist at gapet mellom befolkning og elite og tilliten til offentlige institusjoner er under press, sier Jørn Rattsø. – Kommunene representerer nærhet til befolkningen og kan være en viktig del av løsningen på forskjellene i makt og tillit. På dette møtet vil vi diskutere hvordan nye sektorovergripende utfordringer skal møtes og hvordan løsningene skal forankres i befolkningen.

Utfordringer i bygd og by

-Særlig tre sentrale dilemma krever oppmerksomhet: For det første må større kommuner, særlig de største byene, håndtere vekst som berører utbyggingsmønster, transport, sosial integrering og helsetilbud. Byene har tilgang til den beste kompetansen for å gjøre dette, men framstår som byråkratiske, lite omstillingsorienterte, og med svak demokratisk legitimitet.

For det andre har mindre kommuner åpenbare svakheter i dagens lovoppfyllelse, og problemer med å rekruttere til solide fagmiljøer. Det vil være nødvendig å etablere ordninger fra stat/ statsforvalter som sikrer velferdstilbudet for befolkningen i utkanten. Slike ordninger vil kunne oppleves som en svekkelse av lokaldemokratiet.

For det tredje krever nye sektorovergripende utfordringer at offentlig organisering og arbeidsdeling vurderes på nytt. Et eksempel er muligheten for å tilby mer av helsetilbudet til eldre på kommunenivå. Tilsvarende økt kommunalt ansvar er aktuelt for beredskap, grønt skifte og sosialpolitikk. Her vil det være nye muligheter for oppgaver for lokaldemokratiet, men det vil også øke kravene til kompetanse og kapasitet.

På dette møtet ønsker vi å klargjøre de politiske handlingsvalgene vi står overfor når det gjelder løsning av nye samfunnsoppgaver og aktivisering av demokrati, sier Rattsø.

Mandag 4. september kl 1800 – 2030, i Øysteinsalen i Erkebispegården. Gratis, og åpent for alle.

Journalist Ole Torp er programleder. 

 

Foto Jørn Rattsø: Elin Iversen

Under: Paneldeltakerne på møtet om lokaldemokrati 4. september. Foto: Skjermbilde fra DNVA. 

Kan være et bilde av 6 personer og tekst som sier 'Fra venstre: May Thorseth (Foto: NTNU),Tom Cato Karlsen (Foto: Statsforvalteren Nordland) og Ann Karin Tennas Holmen (Foto: UiS) Fra venstre Mari Holm Lonseth Foto: Stortinget), Ole Gustav Narud Foto: Trond A. Isaksen) og Rune orgen Sprensen Foto: BI)'