Innvalg i DKNVS Akademi

 

Reglement III – Opptak av nye medlemmer i DKNVS Akademi

Hjemmel B. Statuttenes § 6Regler for den videre behandling av forslag om nye medlemmer skal fastsettes i eget reglement, jfr. B.statuttenes § 7.

A. Ordinære medlemmer

1. DKNVS’ Styre bestemmer hvor mange plasser som skal frigis for hver klasse for kommende innvalgsår.

2. Klassestyret har et møte med gruppelederne i januar og diskuterer gruppenes situasjon og premisser for innvalg med grunnlag i antallet plasser som er stilt til disposisjon for klassen som helhet. Sekretariatet gis melding innen 1. februar om hvor mange ledige plasser det er i hver gruppe.

3. Generalsekretæren sender melding til alle innenlandske ordinære medlemmer om antall ledige medlemsplasser. Innvalgsforslag skal ifølge B.statuttenes § 8 være utførlig begrunnet og underskrevet av minst 2 innenlandske ordinære medlemmer. Innvalgsforslag sendes til Generalsekretæren innen 1. april.

4. Generalsekretæren sender innvalgsforslagene til de respektive klasselederne som foreslår fordeling på de aktuelle faggrupper innen klassen.

5. Klassestyret har et møte med gruppelederne og behandler innvalgsforslagene. Møtet foretar en vurdering og gjør vedtak om hvilke forslag som skal gå videre til votering i klassemøte. Forslagenes antall må ikke overstige antallet ledige plasser i en gruppe. For at et innvalgsforslag skal kunne gå videre til votering i klassemøtet, kreves 2/3 flertall.

6. Innvalgsforslagene går til endelig votering i klassemøte, der alle innenlandske ordinære medlemmer gis adgang til å sende inn forhåndsstemme. For å bli vedtatt må et forslag ha fått minst 2/3 av samtlige avgitte stemmer.

7. Klassestyret gir innberetning om resultatet av voteringen til Selskabets styre, som fremlegger skriftlig melding i fellesmøte med personalia for de personer som er innvalgt.

8. Personer som er over 70 år kan velges inn som medlemmer av Akademiet, men de skal ikke telles med som vanlige medlemmer (jfr. Reglement I). Slike forslag fremmes uavhengig av tallet  på ledige plasser i vedkommende faggruppe. Forslag på personer over 70 år skal for  øvrig følge vanlig innvalgsprosedyre.

B. Assosierte medlemmer

1. Forslag om å innby assosiert medlem, underskrevet av 2 medlemmer av Selskabets Akademi kan sendes til Generalsekretæren.

2. Selskabets styre kan også selv fremme forslag om å innby assosiert medlem.

3. Forslag om å innby assosiert medlem skal behandles og avgjøres av et utvidet styre, der  samtlige medlemmer av begge klassestyrer deltar. For gyldig vedtak kreves tilslutning fra minst 8 av det utvidede styrets 11 medlemmer.

 

***

Vedtatte forslag om opptak av nye medlemmer anses ikke stadfestet før vedkommende person er gjort kjent med Selskabets statutter, og etter anmodning har gitt skriftlig erklæring om at tilbudet om medlemskap er akseptert.