Jurybegrunnelse for vinner av Gunnerusprisen 2012, Dr. Kamal Bawa

Gunnerusprisen for bærekraft 2012 ble i styremøte i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab den 25. januar 2012, vedtatt tildelt Kamaljit Bawa, Distinguished Professor of Biology, ved Biology Department, University of Massachusetts, Boston, USA. Prisvinneren omtales oftest som Kamal Bawa.

Begrunnelse for tildelingen:
Professor Kamal Bawas tidlige forskning på populasjonsbiologi i tropisk skog i Sentral-Amerika, revolusjonerte vår tenkning om økologi og evolusjon av skogstrær, og forbedret dermed direkte våre muligheter til å bevare tropisk skog. Hans funn av uvanlige utbredelsesmønstre for skog, funn av hittil ukjente pollineringsmekanismer, og et mangfoldig utvalg av blomstringsmønstre i tropiske trær endret de rådende forestillinger om populasjonsbiologi, økologi, og utvikling av slike trær .

Kamal Bawa var blant de første til å vurdere rollen til ressursbruk og seksuell seleksjon i utviklingen av planters reproduksjonssystemer, og han fremmet nye mekanismer for utviklingen av nesten alle typer forplantning hos planter. Bawas gruppe var blant de første til å bruke DNA-kartlegging i studier av gjentakelser av korte DNA-sekvenser til å studere genutbredelse hos trær i tropisk skog, og denne tilnærmingen la til rette for utstrakte undersøkelser av populasjonsgenetisk struktur hos trær i tropisk skog. Arbeidet viste at trær i tropisk skog er sterkt ut-krysset, og med genutbredelse som foregår over store avstander. Av kritisk betydning for bevaring av biodiversitet er Bawa og studenters påvisning av at genetisk mangfold av tropiske trær bare kan opprettholdes ved hjelp av store populasjoner spredt over svært store områder, og at fragmentering og tap av habitat derfor kan påvirke genetisk mangfold og langsiktig levedyktighet av bestander.

Senere i sin karriere, brukte Kamal Bawa innsikt fra populasjonsbiologi i tropiske skogstrær til å utforme strategier for bærekraftig bruk av skogsressursene, samt bevaring av store, tropiske landskap. Han var en pioner innen kvantitative tilnærminger til undersøkelse av bærekraftig høsting av ikke-tømmer skogsprodukter, og kombinerte tilnærminger fra natur-og samfunnsfag for å vise under hvilke omstendigheter utvinning av skogsprodukter utenom tømmer kunne gjøres i overensstemmelse med både hensynet til bevaring av skog og forbedring av landdistriktenes inntekter. Hans nåværende arbeid på klimaendring, biologisk mangfold og mennesker i Himalaya har vakt betydelig oppmerksomhet.

Kamal Bawas engasjement for globalt miljøvern ledet ham til å etablere nye institusjoner for bevaring og bærekraft-vitenskap, og nye modeller for internasjonalt samarbeid for å fremme bærekraftig utvikling. Blant Bawas mest betydningsfulle prestasjoner er opprettelsen av Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) i Bangalore, India, i 1996. Denne innovative, kunnskapsbaserte bevarings- og forskningsorganisasjon ble utformet for å skalere opp modeller av og tilnærminger til bærekraft-vitenskap. ATREE har som mandat å utføre forskningen som er nødvendig for å begrense det raske tapet av Indias biologiske ressurser og naturlige økosystemer, og å belyse de enorme miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonene av dette tapet. ATREE oppnår disse målene ved å generere ny kunnskap, utforme bedre politikk og styresett knyttet til overvåking, bevaring, og gjenoppretting av biologisk mangfold, og ved utdanning av nye ledere innenfor miljøsektoren.

 

I 2008 lanserte ATREE et nytt spesialisert utdanningssenter, The Academy for Conservation Science and Sustainability Studies. Akademiet har for tiden 22 forskere og 35 doktorgradsstudenter. I desember 2009 startet ATREE en ny webbasert ressurs, India Biodiversity Portal, sponset av India’s National Knowledge Commission. Bawas dype engasjement for å øke bevisstheten om miljøvern ledet ham til å skrive en prisvinnende og meget populær bok, Sahyadris, Indias Western Ghats: A Vanishing Heritage. Bawa forventes å fullføre en ny bok, nå om Himalaya (Mountains of Life) i år.

Dr. Bawa har fungert som leder eller medlem av flere internasjonale paneler, som organisator av mange internasjonale symposier og konferanser, og som medlem av  styrende råd for flere faglige organisasjoner og stiftelser. Mens han satt som president i den internasjonale organisasjonen Association for Tropical Biology and Conservation, ledet han utviklingen av en strategisk plan for forskningsprioriteringer i tropisk biologi og bevaring for det tjueførste århundre. Senere var han medforfatter av en plan for å identifisere prioriteringer for forskning innenfor opprettholdelse av mangfold og diversitet i kulturmarksområder, og således bidra til stabilitet i områder for matproduksjon. Panelet er en del av DIVERSITAS, et internasjonalt vitenskapelige program for biologisk mangfold. For tiden er han leder av International Union of Biological Sciences sitt program for å kartlegge de menneskelige dimensjonene rundt endringer i biodiversitet (Human Dimensions of Biodiversity Change), og utvikler en vitenskaplig plan for programmet. Kamal Bawa har også vært medlem av redaksjonsstyrene i en rekke internasjonale tidsskrifter, og har vært medlem av styret i flere stiftelser og organisasjoner, særlig i utviklingsland.

Mange nasjonale og internasjonale organer har anerkjent Bawas bidrag. Han hadde et Bullard Fellowship ved Harvard Forest (1972-1973 & 2009/10), en Giorgio Ruffolo Scholar in Sustainability innen Sustainability Science Program ved Harvard-universitetets senter for International Development (2009/10), han fikk et fellowship fra John Simon Guggenheim Foundation i 1987. I 2001 var han en av mottakerne av Pew Scholar Award i konservering og miljø.

Kamal Bawa har fått de aller høyeste anerkjennelser fra de to primære faglige foreninger i sitt felt. I 2001 ble han valgt som president i Association for Tropical Biology and Conservation, og i 2004, ble han valgt som Honorary Fellow av året. The Society for Conservation Biology anerkjente hans enorme bidrag til bevaringsbiologien ved å tildele ham sin Distinguished Service Award i 2009. Han har blitt hedret to ganger ved sitt universitetet i form av Chancellor’s Award for fremragende vitenskap og for utmerkelse i tjenesten.

Vinner av Gunnerusprisen 2012, Dr. Kamal Bawa

Jury/scientific committee for Gunnerusprisen 2012 bestod av:

  • Joshua Ginsberg, Wildlife Conservation Society, USA
  • Ilkka Hanski, University of Helsinki, Finland
  • Kit M. Kovacs, Norwegian Polar Institute, Svalbard Norway
  • Sir Ghillean Prance, University of Reading, England
  • Eivin Røskaft, NTNU, Norway. Committee Chairman,