Arrangement

Møter i Akademiet våren 2017

Mandag 24. april kl 1900, Elvegata 17

Meddelelse: Jørgen Rosvold, NTNU:  Fra steinaldertiur til hvileløs rein – på skattejakt i et smeltende økosystem

Innlandsisen i Norge er i ferd med å smelte vekk, men samtidig som isen forsvinner smelter historien til et glemt økosystem fram. Hvert år samler vi inn en stor mengde unikt godt bevarte funn av både arkeologiske og naturhistoriske objekter. Disse funnene kaster nå et nytt lys over innlandsisen som viktige økosystem både for mennesker og alpin natur. Funnene viser hvordan isen har blitt brukt av en rekke ulike arter gjennom tiden. Isen utgjør også et genetisk arkiv som strekker seg tusenvis av år bakover i tid og gir oss verdifull informasjon om bestandsendringer og tilstedeværelse av ulike patogener. Hvilke konsekvenser får det at innlandsisen smelter vekk?

Jørgen Rosvold er biolog, men har også utdanning innen arkeologi og antropologi, og jobber for tiden på NTNU Vitenskapsmuseet. Hans forskningsfokus har i stor grad vært en tverrvitenskapelig tilnærming til langtidseffekter på vertebrater av klimaendringer og menneskelig bruk av landskap. Arbeidet har dreid seg mye rundt å avdekke den lange historien til ulike arter gjennom gamle organiske rester og metoder som morfologi, DNA og isotoper. Undersøkelsene og letingen etter nytt materiale har ført han fra dype huler og nå til høye fjell. De siste årene har han derfor jobbet mest med reinens historie og isens uutforskede økologi.

Forelesning: Asta Kristine Håberg, NTNU: Fenotyping av kognitive evner ved hjelp av internett

Internett åpner for å teste kognitive evner i nye og veldig store grupper. Videre gir databasert oppgaveløsning muligheter til adaptiv testing og registrering av data med en nøyaktighet tradisjonell testing ikke har. Nye oppgave typer kan også raskt testes ut og videreutvikles. Dette foredraget beskriver utvikling av Internett tester i min forskningsgruppe for bruk i HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) og i den generelle befolkning med vekt på  hvilke nye typer informasjon slik testing gir, og presenterer resultater om  betydningen av ulike  typer helse risikofaktorer for ulike kognitive evner, sammenheng mellom hjernestruktur fra HUNT MR bilder og kognitive evner, og sammenhenger mellom familie historie og genetikk og kognitive evner.  

Asta Kristine Håberg, lege og professor i nevrovitenskap ved Insitutt for nevromedisin, DMF og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell fMRI ved Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital. Forskning innen hjernefunksjon/kognisjon og faktorer som påvirker dette ila livsløpet inkludert virkning av sykdom eller skade (hodeskade, fortidig fødsel, hjerte-/karsykdom)  og forhold mellom kognisjon – sykdom/skade og hjernestruktur og funksjon som framslit vha ulike typer MR avbildning.