Valgordning i DKNVS Akademi

 

Reglement II – Valgordning

Hjemmel B. Statuttenes § 5: «… Nærmere regler om valgperioder, adgang til gjenvalg, regler for fremgangsmåten ved voteringen, skal fastsettes i eget reglement, jfr. B.statuttenes § 7.»

A. Preses, visepreses

1. Valgperioder
Valgperiode for preses og visepreses er 3 år, med adgang til gjenvalg 1 gang sammenhengende, men med adgang til senere å bli valgt på nytt.

2. Nominasjon 
Valg av preses og visepreses forberedes ved nominasjon i høstsemesteret. Valgbare er ordinære innenlandske medlemmer. Nominasjonen foregår skriftlig og anonymt. Forslag sendes Generalsekretæren innen fire uker før valgmøtet. Alle innenlandske
ordinære medlemmer har adgang til å fremme forslag. På forhånd skal det gjøres kjent om innehaveren av vedkommende tillitsverv er villig til å motta gjenvalg. Forslag til valg av preses og visepreses kan inneholde nominasjon av ett medlem fra hver av Akademiets to klasser.

3. Valgmøte
Valget avvikles på et fellesmøte i høstsemesteret. Med innkallingen til valgmøtet skal Styret kunngjøre resultatet av nominasjonen og meddele hvilke av de nominerte kandidatene som etter forespørsel har sagt seg villig til å motta valg. Valgene avvikles skriftlig og uten forutgående diskusjon på møtet. Valg av preses/visepreses avvikles ved to separate valg, slik at preses velges først. For å bli valgt må vedkommende ha fått minst halvparten av stemmene. I annet fall skal holdes omvalg mellom de to som har fått flest stemmer, eventuelt mellom flere med samme høyeste stemmetall. Om det ikke lykkes å få valget av preses avgjort, skal valg av såvel preses som visepreses utsettes til neste fellesmøte. Etter at preses er valgt, velges visepreses blant de nominerte medlemmer fra den andre klassen etter de samme regler som for valg av preses.

4. Midlertidige ordninger 
Om det ikke lykkes å gjennomføre valg av preses og visepreses innen utløpet av valgperioden, skal innehaveren av det aktuelle verv fungere inntil valget er avviklet. Om preses fratrer før valgperioden er utløpt, skal visepreses fungere som preses for resten av valgperioden. Klasselederen for den klassen som preses tilhørte trer inn som visepreses, mens klassens nestleder rykker opp som leder i klassen og blir medlem av Selskabets styre. Om visepreses fratrer før valgperioden er utløpt, skal klasselederen for samme klasse som visepreses tre inn som visepreses for resten av valgperioden, mens klassens nestleder rykker opp som leder i klassen og blir medlem av Selskabets styre.

B. Klassestyret

1. Valgperioder
Valgperiode for klasseleder, nestleder og klassesekretær med 1 varamedlem er 3 år, med adgang til gjenvalg 1 gang sammenhengende, men med adgang til senere å bli valgt på nytt.

2. Nominasjon
Valg av klasseleder, nestleder og klassesekretær med 1 varamedlem forberedes ved nominasjon i høstsemesteret. Valgbare er innenlandske medlemmer fra vedkommende klasse. Nominasjonen foregår skriftlig og anonymt. Forslag sendes Generalsekretæren innen fire uker før valgmøtet. Alle innenlandske medlemmer av klassen har adgang til å fremme forslag. På forhånd skal det gjøres kjent om innehaveren av vedkommende tillitsverv er villig til å motta gjenvalg.

3. Valgmøte
Valgmøte i hver klasse holdes i høstsemesteret. Valget avvikles skriftlig, og slik at klasseleder, nestleder og klassesekretær velges i nevnte rekkefølge. I tillegg velges et varamedlem. Om ingen har fått så meget som halvparten av stemmene, holdes skriftlig omvalg mellom dem som har fått flest stemmer, som under pkt. A.3.

4. Midlertidige ordninger
Om det ikke lykkes å gjennomføre valg i løpet av valgperioden, skal innehaveren av det aktuelle verv fungere inntil valget er avviklet. Om leder fratrer før valgperioden er utløpt, skal nestleder fungere som leder for resten av valgperioden. Om nestleder fratrer før valgperioden er utløpt, skal klassestyret sørge for valg av ny nestleder.

C. Gruppeledere og nestledere

Gruppeleder har følgende funksjoner:

  • i samarbeid med Akademiets organer arbeide for å fremme vitenskapen innenfor gruppens område
  • være kontaktledd med klassestyre og gruppe
  • medvirke i innvalgsprosessen i samsvar med reglement

1. Valgperioder
Valgperiode er 3 år, med adgang til gjenvalg 1 gang sammenhengende, men med adgang til senere å bli valgt på nytt. Funksjonstiden starter 1. januar.

2. Nominasjon og valg
Valg forberedes ved nominasjon i høstsemesteret. Klassestyret har ansvaret for nominasjon og valg med teknisk assistanse av sekretariatet. Ordinære medlemmer bosatt i Trondheimsregionen er valgbare som gruppeledere og nestledere. Alle innenlandske medlemmer av gruppen har stemmerett. Klassestyret innbyr til nominering, kan selv nominere, og sørger for gjennomføring av skriftlig valg pr. post.

3. Midlertidige ordninger
Om det ikke lykkes å gjennomføre valg i løpet av valgperioden, skal innehaveren av det aktuelle verv fungere inntil valget er avviklet. Om leder fratrer før valgperioden er utløpt, skal nestleder fungere som leder for resten av valgperioden. Om nestleder fratrer før valgperioden er utløpt, skal klassestyret sørge for valg av ny nestleder.

 

Vedtatt 17.01.2002.