Medlemstall i DKNVS Akademi

 

Reglement I – Medlemstall

Hjemmel B. Statuttenes § 3: Antall medlemmer i hver enkelt medlemskategori skal være begrenset etter bestemmelser i eget reglement, jfr. B.statuttenes § 7.

A. Ordinære medlemmer

Antallet medlemsplasser for ordinære medlemmer økes til 435 fram til 1.1.2020. Selskabets styre i samråd med klassestyrene avgjør hvert år hvor mange plasser som skal frigis for hver klasse.

B. Assosierte medlemmer

Antallet assosierte medlemmer økes til 30 fram til 1.1.2020. Styret avgjør hvert år hvor mange plasser som skal frigis.

C. Registreringsregler

  1. Ordinært medlem som har fylt 70 år, holdes utenfor det maksimale antall medlemsplasser for vedkommende klasse, men har ellers samme status og rettigheter som de øvrige ordinære medlemmer.
  2. Innenlandsk ordinært medlem som bosetter seg i utlandet, eller som av annen grunn er varig forhindret i å delta i Akademiets aktiviteter, holdes utenfor det maksimale antall medlemsplasser for vedkommende klasse. Vedkommende vil da ikke få tilsendt møtedokumenter uten direkte anmodning herom.
  3. Utenlandsk ordinært medlem som bosetter seg i Norge, registreres som innenlandsk ordinært medlem, selv om det maksimale antall medlemsplasser i vedkommende klasse temporært overskrides.
  4. Norsk statsborger som er bosatt i utlandet, kan innvelges som utenlandsk ordinært medlem, forutsatt at de spesielle vilkår for innvalg av utenlandske ordinære medlemmer er oppfylt (jfr. B.statuttenes § 2).

 

D. Utfyllende regler for assosiert medlemskap

  1. Som assosiert medlem kan innbys enkeltpersoner, eller institusjoner/bedrifter representert ved enkeltperson oppnevnt av institusjonen/bedriften.
  2. Assosiert medlemskap oppnås i henhold til vedtektene etter invitasjon. Aktuelle kandidater kan også selv fremme sin interesse for medlemskap.
  3. I henhold til statuttene skal assosierte medlemmer ha vitenskapelig interesse og bidra til å fremme Selskabets formål. Om mulighetene for å oppfylle disse forutsetninger endres vesentlig, skal fortsatt assosiert medlemskap vurderes.

 

Justert antall medlemmer. Vedtatt 19.01.2011.