Akademimøter i Elvegata 17

Det er akademimedlemmer og inviterte gjester som holder innlegg på møtene, som er åpne og gratis for alle. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene, som samlet varer drøyt én time. Kvelden avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100.

Tid og sted: Kl 1900 i Elvegata 17, Trondheim. Titler på innlegg publiseres løpende.

Her finner du presentasjoner fra tidligere akademimøter.

Arrangement 2019

  • Akademiet 14. januar (diplomutdeling)
  • Akademiet 11. februar
  • Gunnerusforelesningene 7. mars
  • Høytidsdagen 8.  mars (etter invitasjon)
  • Akademiet 29. april
Fra venstre: Bjørnar J. Olsen, Rolf Anker Ims (begge foto: UiT), Kjetil Hafstad (foto: UiO)

Mandag 10. desember

HVOR BÆRER DET HEN? ET ARKEOLOGISK PERSPEKTIV PÅ TINGENES IBOENDE DJEVELSKAP

Tingene er tilbake i den akademiske varmen. Men få snakker om tingenes egenrådighet, vår avhengighet av ting, og de utilsiktete konsekvensene av vårt stadig tettere samliv med dem. Én slik konsekvens er stadig mer korpulente og «trege» samfunn som møter naturens utfordringer med urealistiske forventninger om stabilitet.

Bjørnar Olsen er professor i arkeologi ved UiT – Norges arktiske universitet.  Hans forskning har vekslet mellom arkeologisk teori og nordlig/samisk arkeologi, men har i de seinere årene først og fremt fokusert på samtidsarkeologi og tingteori.

 

ARKTISKE ØKOSYSTEMER BLIR UTSATT FOR EKSTREME KLIMAENDRINGER: HVA BØR FORSKERNE GJØRE?

Klimaendringer vil føre til omfattende transformasjoner av økosystemene i Arktis. Rolf Anker Ims presenterer utfordringen forskningen står ovenfor og hvordan de vil bli håndtert i Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT).

Rolf Anker Ims er professor ved Universitetet i Tromsø og leder av COAT.

 

NY KUNNSKAP OM SAMFUNN OG MILJØ FORANDRER TEOLOGISK TENKNING 

Kjetil Hafstad er seniorprofessor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og var professor i systematisk teologi 1985-2016, prodekan og forskningsansvarlig i flere perioder samme sted.

Samtidsteologi har fått kjapt endrede arbeidsvilkår. Mens tidligere generasjoner forsøkte å «oversette» en gammel teologisk tradisjon til samtiden, har perspektivene bl.a. fra samfunnsvitenskapene og kunnskapsveksten i «life science» endret bildet av menneske og naturmiljø. Studenter fra Sør kommer med helt forskjellig kulturell bagasje enn studenter fra Nord og dette har fruktbart utfordret teologi fra Nord. Pave Frans’ encyklika Laudato si’ (2015) om kirken og miljøforandringene, er symptom på ny bevegelse der teologi møtes med velinformert oversikt over hva som skjer med miljøet i verden.

Teologi kan ikke utvikles uten å ta høyde for kunnskapen som ellers fins, og dette har bidratt til å utvikle kontekstuell teologi som kritisk og konstruktivt forholder seg til nye forståelsesrammer, og gir nytt blikk der tradisjonen også får relevans på måter som ikke har vært sett slik før.

 

Linda Hildegard Bergersen. Foto: UiO
Ernst Håkon Jahr. Foto: UiA

Mandag 14. januar 2019 – diplomutdeling

Denne kvelden byr vi på to korte foredrag som viser variasjonen i medlemmenes fagfelt. Etter foredragene får Akademiets nyvalgte medlemmer utdelt diplomene sine i en enkel seremoni. Kvelden avsluttes med mingling og lett servering.

LÆRER OG KIRKESANGER ANDREAS FERAGEN FRA TRONDHEIM – SKOLEMESTERNES KONGE PÅ 1800-TALLET

Ernst Håkon Jahr er språkforsker med rundt 250 vitenskapelige publikasjoner innen språkhistorie, språksosiologi, språkkontakt, språkplanlegging og lingvistikkens historie.

 

HVA SKJER I HJERNEN NÅR DU ER FYSISK AKTIV? Eller: Det som er godt for hjertet er også godt for hjernen. 

Linda Hildegard Bergersen er professor i i fysiologi og hjerneforsker ved det odontologiske fakultet UiO, Oslo Universitetssykehus og professor i nevrobiologi ved det medisinske fakultet ved senter for sund aldring, Universitetet i København.

Bergersen forsker på hvordan melkesyre produsert i arbeidende muskulatur kan påvirke både den friske hjernen, men også den syke hjernen i et forebyggende og behandlende perspektiv.