Akademimøter i Elvegata 17

– åpne og gratis 

Det er akademimedlemmer og inviterte gjester som holder innlegg på møtene, som er åpne og gratis. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene, som samlet varer drøyt én time. Kvelden avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100, men foredragene er gratis.

Tid og sted: Kl 1900 i Elvegata 17, Trondheim.

Her finner du presentasjoner fra tidligere akademimøter.

Mandag 29. april

Denne mandagen får du to foredrag på en time.

DØVBLINDE PERSONERS BRUK AV TAKTILT TEGNSPRÅK

Eli Raanes, NTNU 

En multimodal forståelse av kommunikasjon kan gi ny forståelse av talespråklig, tegnspråklig og taktil kommunikasjon.

Eli Raanes har i mange år arbeidet med norsk tegnspråk og tolkefag. Hun er spesielt opptatt av interaksjon og språklig samhandling i sammenhenger der ulike språk møtes. Raanes er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, og er i gang med et prosjekt om taktil kommunikasjon (kommunikasjon via berøring) og døvblinde personers bruk av tegnspråk. I 2018 fikk kr 80.000 i støtte til prosjektet av DKNVS Stiftelses forskningsfond. Raanes er invitert til akademiet for å presentere dette arbeidet og vise hvordan tegn, gester og taktil informasjon brukes i samtaler med døvblinde personer.

 

STOFFERS BIOGEOKJEMISKE KRETSLØP – NATURLIGE OG ANTROPOGENE PROSESSER 

Ola M. Sæther, NGU

Ola Sæther forsker i fagfeltet anvendt geokjemi ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), der det i sin tid ble utviklet som en del av leting etter økonomisk drivverdige mineralforekomster. Etter at gruveindustrien i Norge og mange andre vestlige land trappet ned virksomheten på 70- og 80-tallet, ble det mer fokus på endringer i naturmiljøet som følge av antropogen (menneskeskapt) virksomhet generelt og gruvevirksomhet spesielt. Det ble et spørsmål om hva som er naturlige nivåer av grunnstoffene i luft, vann og jord. Tema for foredraget er stoffers biogeokjemiske kretsløp og hvordan naturlige og antropogene prosesser påvirker forekomsten av disse i bergarter, i jord og i vann.

Ola M. Sæther er forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). 
Foto: NGU

Eli Raanes er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.
Foto: NTNU